Mien Audio Worship/Muangx Buoqc Zangc Qiex

This is where you can listen to and watch the most recent CrossPointe Mien Baptist Church worship services. To listen or watch just click here! ที่นี่คุณสามารถฟังเสียงและดูวิดีโอเมี่ยนคริสเตียนนมัสการพระเยซูพระเจ้าของคริสตจักร CROSSPOINTE เมี่ยนแบ๊บติสBieqc Naaiv muangx caux mangc buoqc zangc hnoi baaux nyei nzung caux zunh nyei doz yiem CrossPointe Mienh Baptist Jiu-bang. Laengz zingh camv!