Mien Video Worship/Mangc Buoqc Zangc Fangx Naangh

This is where you can watch the most recent worship video (Music and Message) at CrossPointe Mien Baptist Church. คุณสามารถชมวิดีโอ ของเมี่ยนคริสเตียน นมัสการพระเยซูพระเจ้า (เพลงและเทศน์คริสเตียน) ของคริสตจักรCROSSPOINTEเมี่ยนแบ๊บติส. Naaiv se buoqc zangc Tin-Hungh nyei fangx naangh (Nzung caux Zunh Doz) Yiem CrossPointe Mienh Baptist Jiu-Baang.

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Tuix Bouc…Oix Zuqc Tiux… (2-21-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Kungx Longc Nzuih Gorngv Hnamv (2-14-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Jienv Nyei JB Nyei Juoqc Setv (2-7-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx La’kuqv…(1-31-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Mingh Pien (1-24-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Namx Hnyouv (1-17-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Gamh Nziex (1-10-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Jiex Daaih…Hnamv Hoz Nqang (1-3-21)

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Maaih Mouz Deic Yiem Kouv Naanc (12-27-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Yesu Maaih Nyungc-Nyungc (12-20-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Baengh Orn Nyei Maengc (12-13-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Lamh Hnamv Nyei Maengc (12-6-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Kungx-Morngh Nyei Maengc (11-29-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Liouc-Linh Zanx Douv LZ Ziouv (11-22-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Duqv Ziouv Guangc Zuiz Duqv Zien Orn-Lorqc (11-15-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Zien Orn-Lorqc Yiem Orqv Nyei Lungh Ndiev (11-8-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih TH caux Maiv Maaih TH Nyei Guoqv (11-1-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Bieqc Hnyouv…Bungx Hnyouv (10-25-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Ndaauh Kaux Ziouv (10-18-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Yie Oix Nzuonx Biauv (10-11-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Zuqc Haeqv Maiv Zeiz Zuqc Heiv (10-4-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Suonc Hnyouv Nyei Siouc Kouv (9-27-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Buangh Kuonx Naanh…Duqv Ziouv (9-20-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Oix Zunv Dingc Hnyouv (9-13-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Singx Lingh Nyei Singx Dinc (9-6-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/”Ndongc Haaix Hnamv?” (8-30-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yangh Ziepc Nzangc Jaax Nyei Jauv #5 (Ihjien) 8-23-20

CrossPointe Mien Baptist Church/Haih Hlo Yiem Baengc Mbu’ndongx (Waancdouc) 8-16-20

CrossPointe Mien Baptist Church/ Ziepc Dauh Gomh Huv Baengc Mienh (8-9-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziemx Wuom Caux Zipv Singx Hnaangx (8-2-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziepc Nyungc TH Mienh Oix Zuqc Jangx (7-26-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziepc Dauh Kuv Mienh (7-19-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziepc Diuh Lingc (7-12-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziepc Nyungc Zeqc Naanc (7-5-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Tin-Hungh Se Nernh Jiex Nye Ziouv (6-28-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Duqv Lungh Ndiev Ndortv Hmuangv Doic (6-21-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Siouc Nyei Sic Sinx Sienx Fim (6-14-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Gunv Ziouv Goux (6-7-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Njien-Youh Nyei Zangc Ziouv (5-31-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Duqv Lungh Ndiev Ndortv Lingh Wuonh (5-24-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Mbuox Yiem Ziangh Maengc Daan (5-17-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maa Nyei Maengc (5-10-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Fiem Maaih Eix Fangv Taux Tin-Dorngh Guoqv (5-3-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Kaux Ziouv Yiem Mbungh Mbienv Nyei Ziangh Hoc (4-26-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Kuonx Naanc Pai Guangc Hnyouv Hanc Nyei Zienh (4-19-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbuo Maiv Zuqc Gamh Nziex Daic (4-12-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbenc Ziangx Ging Jienv Hnyouv Mbungh Jienv (4-5-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Mouz Laanh Mienh Maaih Domh Baengc (3-29-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Weic Haaix Nyungc Guaax Hnyouv (3-22-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Nzuonx Daaih Lorz Ziouv Tin-Hungh (3-15-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yangh Ziepc Nzangc Jaax Nyei Jauv #4 (Ihjien) 3-8-20

CrossPointe Mien Baptist Church/Tin-Hungh Maiv Goiv Yienc (3-1-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Maiv Maaih Haaix Nyungc Haih Ndorqc (2-23-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Wuonv Caux Hei Nyei Gorn-Ndoqv (Gueixzunh) 2-16-20

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Nyei Za’eix Bun Lungh Ndiev Mienh (2-9-10)

CrossPointe Mien Baptist Church/Sienx Wuonv TH Maiv Dungx Tuix Bouc (2-2-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maengc Nyei Mouz Deic: Weic Ei TH (1-26-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maengc Nyei Mouz Deic: Weic Hnamv TH (1-19-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maengc Nyei Mouz Deic: Weic Hiuv TH (1-12-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Siang-Zeix Daaih Siang-Yungz Jiex (1-5-20)

CrossPointe Mien Baptist Church/Taaih Ginx Nyei Maengc (Waancdouc) 12-29-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Doz Benx Baamh Mienh (12-22-19)

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2019

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Ziangx Duqv Njoux Nyei Gong (12-15-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Hnangv Haaix Cingx Duqv Njoux? 12-8-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Hnyouv Ngorc Ziouv (12-1-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih En Zingh Nyei Giduc Mienh (11-24-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Simv Nqoi Yiem Setv Mueiz (11-17-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Sienx Fim Henv Yiem Sienx Fim Hei…(11-10-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Piatv Domh Qiangx (11-3-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Piatv Tin-Dorngh (10-27-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Jorm Hnyouv Zoux Kuv Sic (10-20-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Oix Zuqc Zanx Jienv Hnyouv (10-13-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Nyei Zien Jiu-Baang (10-6-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Caux Maiv Maaih Nyei Mienh (Ihjien) 9-29-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Wuonv Yiem Maiv Wuonv Nyei Lungh Ndiev (9-22-19)

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’ziepc Ginc) 9-15-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’juov Ginc) 9-8-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Bun Yie Duqv Longx (Waancdouc) 9-1-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’betv Ginc) 8-25-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’cietv Ginc) 8-18-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zienx Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’luoqc Ginc) 8-11-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’hmz Ginc) 8-4-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’feix Ginc) 7-28-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Dafaam Ginc) 7-21-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’nyeic Ginc) 7-14-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’yietv Ginc) 7-7-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Ninh Aengx Nzuonx Daaih (Ihjien) 6-30-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Jangx Jienv Yaac Zunh (Waancdouc) 6-23-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Ziouv Nyei Bou (Da’faam Ginc) 6-16-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Njoux Ziouv Nyei Njoux En…(Da’nyeic Ginc) 6-9-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zuiz… (Da’yietv Ginc) 6-2-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Yietc Liuz Wuonv Nyei Gorn-Ndoqv (Waancdouc) 5-26-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbuo Se Nzauv Maiv Zeiz Saa-Dorngh 5-19-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Meih (Maa) Dorh Yie Hlo Daaih 5-12-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Mouz Laanh Mienh Maaih Ceix Baqv 5-5-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Zoux Fai Zienh Zoux 4-28-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Weic Haaix Nyungc Mbuo Sienx (Dr. Iles) 4-21-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih GS Nyei Wuonh Zaang Samx 4-14-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Leiz Ziux Cuotv Jaav Leiz 4-7-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Jauv Mingh Ziepc Nzangc Jaax (Ihjien) 3-31-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Cing-Nzengc Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-24-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Dongh Diuc Hnyouv Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-17-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziepc Zuoqv Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-10-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Guangc Zuiz Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-3-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zinh Ndangc Ih Zanc Nyei Sai-Gorx (Waancdouc) 2-24-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Muangx Waac Nyei Cih Cunx Ndorqc 2-17-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Hnamv Nyei Cih Cunx Ndorqc 2-10-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Lamh Hnamv Nyei Cih Cunx Ndorqc 2-3-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Sienx Fim Nyei Cih Cunx Ndorqc 1-27-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Jiu Baang Nyei Cih Cunx Ndorqc 1-20-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Sai-Gorx Nyei Cih Cunx Ndorqc 1-13-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Siang-Cih Cunx Ndorqc Yiem Siang-Hnyangx 1-6-19

CrossPointe Mien Baptist Church/Meih Nyei Zingh Nyeic Bun TH (Waancdouc) 12-30-18

CrossPointe Mien Baptist Church/GS Wuov Dauh Yesu se Jaaix Jiex…12-23-18

CrossPointe Mien Baptist Church/GS Wuov Dauh Yesu Se Giduc 12-16-18

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2018

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Diev Kouv 12-9-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Nzieqc Nzingz 12-2-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Douc Kuv Fienx 11-25-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hiuv Ziouv Nyei En Zingh Nyei Mienh 11-18-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Goux Duqv Nyei Fuqv 11-11-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Zei 11-4-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Fu-Sux 10-28-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Buoqc Zangc 10-21-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Daux Gaux 10-14-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH: Doqc GS 10-7-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Jangx Yietc Dauh M’sieqv Dorn…9-30-18 (Ihjien)

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Linc Gan Longx TH Nyei Eix-Leiz 9-23-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Yangh Hlang Nyei Jauv 9-16-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Sinx Jiex Nyei Sienx Fim 9-9-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Yiem Baamh Gen Maiv Zeiz Guei… 9-2-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Ziouv Nyei Bou Maiv Zeiz Zuiz 8-26-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Yesu Maaih Nyungc-Nyungc 8-19-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Maiv Maaih Hnyouv Guaix Ganh 8-12-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Caux Ziouv Juangc Siouc Kouv 8-5-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Douz Zieqc Laangz TH Njaaux Yie 7-29-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Caux Ziouv Juangc Gong Zoux 7-22-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Caux Ziouv Juangc Maengc Ziangh 7-15-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Nyungc-Nyungc Maaih Dingc Nyei 7-8-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Hlieqv Nzioux Hlieqv 7-1-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Mangc Ziouv Maiv Zeiz Mangc Sic 6-24-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Cong-Mengh Nyei Dae 6-17-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Oix Mienh Jangx Nyei Maengc 6-10-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Gaengh Nqoi… 6-3-18 (Dr. Iles)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yiem Ih Hnoi Jiex Mingh Taux Guei Seix 5-27-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Faith Works…Sienx Fim Zoux 5-20-18 (Chuck)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Taaih Zoux Maa Nyei Mienh 5-13-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Longx Jiex Nyei Hnoi…5-6-18 (Ihjien)

CrossPointe Mien Baptist Church/Dongh Diuc Hnyouv… 4-29-18 (Gueixzunh)

CrossPointe Mien Baptist Church/Wangc Siangx Nyei JB 4-22-18 (Waancdouc)

CrossPointe Mien Baptist Church/”Meih Hnamv Yie Nyei Fai?” 4-15-18

CrossPointe Mien Baptist Church/”Yie Oix Zuqc Paaiv Haaix Dauh Mingh?” 4-8-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Daic Liuz Nangh…Mbuo Horpc Zuqc 4-1-18

CrossPointe Mien Baptist Church/”Meih Weic Haaix Diuc Gamh Nziex?” 3-25-18

CrossPointe Mien Baptist Church/”Meih Nyei Buoz Nanv Haaix Nyungc?” 3-18-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Maengc Souv Duqv Jiex..3-11-18 (Ihjien)

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Naaic Mienh: “Meih Yiem Haaix?” 3-4-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbietc Diemv Jienv Deic Nyuoqc Douz 2-25-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Zieqv Duqv Hieh Juv Yiem Ba’gi Yungh 2-18-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Samx Mangc Nyungc-Nyungc Tong GS 2-11-18

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Ziepc Zuoqv Bun Mbuo…2-4-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Daux Gaux Nyei Qaqv 1-28-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbuo Zoux Ziouv Nyei Zorng-Zengx 1-21-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Laengz Liepc Jiu-Baang 1-14-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Zien Baengh Orn Yiem Kuonx…1-7-18

CrossPointe Mien Baptist Church/Sienx Fim Caux Hmuangv Doic 12-31-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Njoux Lungh Ndiev Nyei Ziouv 12-24-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Se Dongh…Haix Dauh? 12-17-17

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2017

CrossPointe Mien Baptist Church/Zipv Ziouv Paaiv Nyei Gong 12-10-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Biaux Ziouv Paaiv Nyei Gong 12-3-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Giduc Mienh Maiv Iv Congh 11-26-17 (Ihjien)

CrossPointe Mien Baptist Church/Laengz Zingh Ziouv Mbuo Nyei TH 11-19-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Guangc Zuiz Fai Ginv Guangc Ziouv 11-12-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Dorng Zuangx Nyiemc Yesu 11-5-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Fu-Sux Tin-Hungh 10-29-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Zoux Zingx Nyei Mienh 10-22-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Ceix Hmuangv Doic 10-15-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Bungx Hnyouv Ziouv TH 10-8-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Ei Ging-Sou 10-1-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Mbuoqc Yesu Zoux Ziouv 9-24-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Zipv TH Guangc Zuiz…9-17-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv Ziangh Fai Ginv Daic 9-10-17

CrossPointe Mien Baptist Church/The Story of God’s Glory 9-3-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Nzauh 8-27-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx Piatv Tin-Dorngh 8-20-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Dungx La’Kuqv Tin-Hungh 8-13-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Sienx Wuonv Yiem Setv Mueiz 8-6-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Hoqc Yangh Yiem Yesu (Ihjien) 7-30-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbuo Maiv Zuqc Gamh Nziex 7-23-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbuo Maaih Wuonv Nyei Gorn-Ndoqv 7-16-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Mbuo Maaih Jaax-Zinh 7-9-17

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Nyei Qaqv Zoux Gong (Waancdouc) 7-2-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Buangv Hnyouv Zoux Ziouv Nyei Gong 6-25-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Dunh Yunh Nyei Dae 6-18-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Daux Gaux Nyei M’Jangc Dorn 6-11-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Finishing the Race/Tiux Taux Dorngx 6-4-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Kuv Nzipc Liouh Nyei Maengc 5-28-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Bangc Ging-Sou Nyei M’sieqv Dorn 5-21-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziepc Zuoqv Nyei M’sieqv Dorn 5-14-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Hingh Jiex Naanc Zingh 5-7-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Naanc Zingh Nyei Fuqv 4-30-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Maiv Mbungh Mbienv Nyei Sienx Fim 4-23-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ninh Maiv Yiem Naaiv…Ninh Nangh Daaih 4-16-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Ziangh Jienv…Maiv Gamh Nziex Daic 4-9-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Daic Bun Mbuo Duqv Ziangh 4-2-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Buoqc Zangc Maiv Zeiz Zoux Leiz 3-26-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Laengz Ziangh Weic Ziouv 3-19-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Laengz Zoux Cing-Nzengc 3-12-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Nernh Jiex Nyei TH (G. Richardson) 3-5-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Laengz Zoux Yesu Nyei Sai-Gorx 2-26-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Meih Hnamv Ziouv Nyei Fai? (Ihjien) 2-19-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Laengz Hnamv (TH caux Mienh) 2-12-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Laengz Zingh (TH caux JB) 2-5-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Kaux Maiv Goiv Yienc Nyei Tin-Hungh 1-29-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yietc Norm Sin Maaih Ziex Nyungc Gong 1-22-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yietc Norm Sin (Mbuo Nyei Gong) 1-15-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Yietc Norm Sin (Mbuo Nyei Mouz Deic) 1-8-17

CrossPointe Mien Baptist Church/Ceix Wuonv Maengc, Jaa, Jiu-Baang Nyei Gorn-Ndoqv Yiem Yesu Yiem Siang-Hnyangx (1-1-17)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Giduc, Njoux Ziouv (12-25-16)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu-Zien Jauv, Leiz, Ziangh Maengc 12-18-16

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2016

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Maiv Kungx…Yie Maaih…(12-11-16)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu zeix mangc duqv buatc (Waancdouc) 12-4-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Laengz Zingh Zipv (Ihjien Zunh Doz) 11-27-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Jienv Bun Tin-Hungh Jienv Bun Mbuo 11-20-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yiem Puix Tin-Hungh (Da’faam Ginc) 11-13-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yiem Puix Tin-Hungh (Da’nyeic Ginc) 11-6-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Gorngv Baeqc Nyei Zuiz (Gueixzunh) 10-30-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yiem Puix Tin-Hungh (Da’yietv Ginc) 10-23-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Mienh Longc Jiu Tong Nyei Jaa Sic 10-16-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Haaix Daaih Taux Naaiv? 10-9-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Haaix Dauh Nyei Auv? 10-2-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Laaix Haaix Dauh Nyei Zuiz? 9-25-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Meih Hitv Haaix Norm Dorngx? 9-18-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Oix Zuqc Guangc mbu’ziex Nzunc? 9-11-16

CrossPointe Mien Baptist Church/…Duqv Yietc Liuz Nyei Maengc? 9-4-16

CrossPointe Mien Lake Baptism/Ziemx Wuom Nyei Leiz 2016

CrossPointe Mien Baptist Church/Lau^ndi^sie Jiu-Baang 8-28-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Fi^laa^nden^fie Jiu-Baang 8-21-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Saa^nditc Jiu-Baang 8-14-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Ti^yaa^ti^laa Jiu-Baang 8-7-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Be^gaa^mam Jiu-Baang 7-31-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Saa^me^naa Jiu-Baang 7-24-16

CrossPointe Mien Baptist Church/E^fe^so Jiu-Baang 7-17-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Bun Fingv Jiex Daaih 7-10-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Ei Ziouv Nyei Waac 6-26-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Hnamv Ziouv Nyei Waac 6-19-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Haiz Ziouv Nyei Waac 6-12-16

CrossPointe Mien Baptist Church/God’s Answer to our Confusion 6-5-16 (Dr. Iles)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv taaih Tin-Hungh… (Part 3) 5-29-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv taaih Tin-Hungh… (Part 2) 5-22-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Ginv taaih Tin-Hungh… (Part 1) 5-15-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 10) 5-8-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 9) 5-1-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 8) 4-24-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 7) 4-17-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 6) 4-10-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 5) 4-3-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 4) 3-27-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 3) 3-20-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 2) 3-13-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Naaic Nyei Waac (Part 1) 3-6-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa (Part 3) 2-28-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa (Part 2) 2-21-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa (Part 1) 2-14-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Great is Your faithfulness 2-7-16 (Pastor Blue)

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Maaih Mouz Deic Nyei Maengc 1-24-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Siang-Buoz, Siang-Zaux 1-17-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Siang-M’zing, Siang-Nzuih 1-10-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Siang-Hnyouv, Siang-Hnamv, Siang-Hingh 1-3-16

CrossPointe Mien Baptist Church/Maaih Lamh Hnamv Yiem Yesu 12-27-15 (Waancdouc)

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Se Jaaix Jiex Nyei Zingh Nyeic 12-20-15

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2015

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Se Giduc 12-13-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu: Zien Jauv, Zien Leiz, Ziangh Maengc 12-6-12

CrossPointe Mien Baptist Church/Se Gorngv Yesu Daaih Ih Hnoi 11-29-15 (Ihjien)

CrossPointe Mien Baptist Church/Laengz Zingh Ziouv Ziouc Fongc-Horqc 11-22-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Laengz Zingh Ziouv Nyei En Zingh 11-15-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Laengz Zingh Duqv Diev Kouv Weic Ziouv 11-8-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Laengz Zingh Ziouv Goux Maengc 11-1-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Nzauh Nyei Zuiz 10-25-15

CrossPointe Mien Baptist Chruch/La’guaih Longc Ziouv Nyei Mboux 10-18-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Dau Tin-Hungh Nyei Waac 10-11-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Nangh Caux Maaih Qaqv Nyei Waac 10-4-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziouv Nyei Waac Ging-Sou 9-27-15

CrossPointe Mien Baptist Church/When Time Get Tough…(Pastor Gary) 9-20-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu: Bun Maaih Baengh Orn 9-13-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu: Bun Maaih Lamh Hnamv 9-6-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Ziangh Weic Ziouv 8-30-15

CrossPointe Mien Lake Baptism/Ziemx Wuom Nyei Leiz 2015

CrossPointe Mien Baptist Church/Zuotc Ziouv Ziangh 8-23-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Yesu Liepc Nyei Jiu-Baang 8-16-15

CrossPointe Mien Church/Tov Ziouv Njaaux Yie Mbuo Daux Gaux 8-9-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Njeic Jienv Fongc-Horqc 8-2-15

CrossPointe Mien Church/Maiv Ko^lo Nyei Zuiz/The Sin of Silence 7-26-15

CrossPointe Mien Church/Ziouv Buatc Meih Maaih Jaax-Zinh 7-19-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Goiv Hnyouv Guangc Zuiz 7-12-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Liemh Zeih Zuqc Nzauh (Ihjien) 7-5-15

CrossPointe Mien Church/Maaih Lamh Hnamv Yiem Horpc Nyei Jiu Tong 6-28-15

CrossPointe Mien Church/Longx Nyei Dae Yiem Waaic Nyei Lungh Ndiev 6-21-15

CrossPointe Mien Church/Maiv Haih La’kuqv Nyei En Zingh 6-14-15

CrossPointe Mien Church/God’s Heart for all Nations (Tony) 6-7-15

CrossPointe Mien Church/Zoux Nzauv Zoux Njang (Gueixzunh) 5-31-15

CrossPointe Mien Church/There is Hope in Jesus (Dr. Iles) 5-24-15

CrossPointe Mien Baptist Church/En Oix Fou-Cai 5-17-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Maa Nyei Taih Ginx 5-10-15

CrossPointe Mien Church/Njang Yiem Hmuangx Nyei Lungh Ndiev 5-3-15

CrossPointe Mien Church/Zunv Hnyouv…Yiem Hnyouv Faan-Fei Lunc…4-26-15

CrossPointe Mien Church/Zoux Yesu Sai-Gorx Mienh Nyei Ziouv 4-19-15

CrossPointe Mien Church/Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Fuqv 4-12-15

CrossPointe Mien Church/Giduc Nangh Daaih (Ihjien) 4-5-15

CrossPointe Mien Church/Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Zorng-Zengx 3-29-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Ginv 3-22-15

CrossPointe Mien Church/Siangh Sin Yiem Tin-Dorngh (Waancdouc) 3-15-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Mienh 3-8-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Ei Ging-Sou Mbuoqc 3-1-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Tin-Hungh Yietc Liuz Hnamv 2-22-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Zunv Dingc Fiem-Jei Guaax Caix-Doix 2-15-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Peix Fuc Nyei Hnamv (Gueixzunh) 2-8-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Hnamv Maiv Zaic Nyei Hnamv 2-1-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Qiex Jiex Zuiz, Maiv Zeiz Qiex Jiez 1-25-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Zipv Yietc Liuz Nyei Maengc 1-18-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Tiux Taux Bouc 1-11-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Siang Zeix Daaih Nyei Mienh 1-4-15

CrossPointe Mien Baptist Church/Nie Yiem Nie Zaangc Nyei Buoz 12-28-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Becoming Less So Christ Becomes More 12-21-14

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2014

CrossPointe Mien Church/Nernh Jiex, Hlo Jiex, Jaaix Jiex, Longx Jiex 12-14-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc 12-7-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Bun Maaih Lamh Hnamv Nyei Ziouv 11-30-14

Thanksgiving at CrossPointe/Laengz Zingh Ziouv 2014

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Meih Nyei Da’yietv Hnamv 11-23-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Maiv Nyaev Kuv Fienx 11-16-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Nyei Hnyouv Oix Ceng Ziouv 11-9-14

CrossPointe Mien Bapitst Church/Maaih Orn-Lorqc Nyei Mienh 11-2-14

CrossPointe Mien Baptist Church/TH Mbuo Ndaauh Kaux Nyei Dorngx 10-26-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Deic Nyuoqc: Yietc Liuz Dingc Zuiz 10-19-14

CrossPointe Mien Church/Tin-Dorngh: Mbuo Yietc Yiem Nyei Biauv 10-12-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Buo Nyungc Seix 10-5-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Buo Nyungc Mbungh 9-28-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Mauv Nyei Mun (Zuiz) 9-21-14

CrossPointe Mien Church/Weic Bun Meih Mbuo Duqv Longx (Pastor Gary) 9-14-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Yie Oix Zuqc Gamh Nziex Haaix Dauh? 9-7-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Baengh Orn Guei Seix 8-31-14

CrossPointe Mien Lake Baptism/Ziemx Wuom Nyei Leiz 2014

CrossPointe Mien Baptist Church/Weic Jangx Taux Yesu 8-24-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Tov Tin-Hungh Bun Cong-Mengh 8-17-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Tov Tin-Hungh Tipv Sienx Fim 8-10-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Tov Tin-Hungh Zorc Baengc 8-3-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Tov Tin-Hungh Ceix Fuqv 7-27-14

CrossPointe Mien Church/Tov Tin-Hungh Guangc Zuiz 7-20-14

CrossPointe Mien Church/Maiv Zeiz Hoic Mv Baac Duqv Zipv Fuqv 7-13-14

CrossPointe Mien Church/Yie sienx Nyei Haaix Nyungc…(Ihjien) 7-6-14

CrossPointe Mien Baptist Church/The Covenant of CrossPointe 6-29-14

CrossPointe Mien Church/Mbuo Horpc Zuqc Zoux Haaix Nyungc Mienh? 6-22-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Dae Nyei Fangx Zeiv 6-15-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Tin-Hungh Dingc Zuiz 6-8-14

CrossPointe Mien Church/Ziangh Yiem Setv Mueiz Nyei Nyutc Zeiv 6-1-14

CrossPointe Mien Baptist Church/Getting Grounded (Pastor Matt) 5-25-14

CrossPointe Mien Church/Ceng Ziouv Weic Ninh Longx (Waancdouc) 5-18-14

CrossPointe Mien Church/I Laanh M’sieqv Dorn Nyei Gouv/Ginv 5-11-14

CrossPointe Mien Church/I Diuh Ndiangx I Nyungc Biouv 5-4-14

CrossPointe Mien Church/I Diuh Jauv Fai I Dauh Gaengh 4-27-14

CrossPointe Mien Church/Jesus: The Lord of Life (Dr. Dan Iles) 4-20-14

CrossPointe Mien Church/Mbuoqc Horngh Nyei Zingh Nyeic 4-13-14

CrossPointe Mien Church/Mbuoqc Horngh Nyei En 4-6-14

CrossPointe Mien Church/Ginv Dingc Yietc Liuz (Ihjien) 3-30-14

CrossPointe Mien Church/Mbuoqc Horngh Nyei Hnamv 3-23-14

CrossPointe Mien Church/Mbuoqc Horngh Nyei Sienx Fim 3-16-14

CrossPointe Mien Church/Mbuo Qiemx Zuqc Hnyouv Nyiemz Fingv Jiex 3-9-14

CrossPointe Mien Church/Naanc Zingh Yiem Maengc 3-2-14

CrossPointe Mien Church/Taaih Tin-Hungh Nyei Hmuangv Doic 2-23-14

CrossPointe Mien Church/Jaa Nyei Jienv 2-16-14

CrossPointe Mien Church/Ceix Jaa Ceix Hmuangv Doic  2-9-14

CrossPointe Mien Church/Jiu-Baang Nyei Liepc Ngaengc Waac 2-2-14

CrossPointe Mien Church/Gamh Nziex Tin-Hungh…Maiv Gamh Nziex 1-19-14

CrossPointe Mien Church/Domh Lingc, Domh Paaiv, Domh Orn 1-12-14

CrossPointe Mien Church/Ceix Wuonv Nyei Gorn Ndoqv… 1-5-14

CrossPointe Mien Worship/Jangx Taux Laengz Zingh Ziouv (Waancdouc) 12-29-13

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2013

CrossPointe Mien Worship/Maaih Tin-Hungh Maaih Baengh Orn 12-22-13

Christmas Yiem CrossPointe Mien Jiu-Baang 2013

CrossPointe Mien Worship/Christ: The Christmas Gift 12-15-13

CrossPointe Mien Worship/The Forgotten Gift 12-8-13

CrossPointe Mien Worship/Gaeng-Zuangx Camv Gong-Mienh Zoqc 12-1-13

CrossPointe Mien Worship/Thanksgiving: Laengz Zingh Fongc Horqc 11-24-13

CrossPointe Mien Worship/Jaev Nqoi (Zienh,Zuiz,Zaeqv) Nyei Limc 11-17-13

CrossPointe Mien Worship/Baulo Nyei Daux Gaux 11-10-13

CrossPointe Mien Worship/E^li^yaa Nyei Daux Gaux 11-3-13

CrossPointe Mien Worship/So^lo^morn Nyei Daux Gaux 10-27-13

CrossPointe Mien Worship/Ya^mbetc Nyei Daux Gaux 10-20-13

CrossPointe Mien Worship/Ne^haa^mi Nyei Daux Gaux 10-13-13

CrossPointe Mien Worship/Yesu Nyei Daux Gaux 10-6-13

CrossPointe Mien Worship/Maengc Mbuoqc TH Nyei Waac (Ihjien) 9-29-13

CrossPointe Mien Worship/Sin Separates-Zuiz Nqaeqv Jienv 9-22-13

CrossPointe Mien Worship/What is Truth? (by Dr. Luff) 9-15-13

CrossPointe Mien Worship/Tin-Hungh Nyei Njoux En…9-8-13

CrossPointe Mien Worship/Peix Fuc Nyei Pongh Youv 9-1-13

CrossPointe Mien Baptism/Ziemx Wuom Leiz 8-25-13

CrossPointe Mien Worship/Zunc Nziaaux Fai Ziouv Nyei Maengc 8-25-13

CrossPointe Mien Worship/Maaih Hnyouv Ceng Ziouv 8-18-13

CrossPointe Mien Worship/Buo Norm Zingh Nyei Gouv/Ginv 8-11-13

CrossPointe Mien Worship/Ziangh Zangc Ziouv Nyei Maengc 8-4-13

CrossPointe Mien Worship/Cong-Mengh Nyei Fuqv 7-28-13

CrossPointe Mien Worship/Ziouv Nzorng Nyei Mbuo Zuqc Youx 7-21-13

CrossPointe Mien Worship/Zingx Nyei Janx Zaqc 7-14-13

CrossPointe Mien Worship/Jomc Nyei Butv Zoih Mienh 7-7-13

CrossPointe Mien Worship/Yangh Jauv Caux Tin-Hungh (Ihjien) 6-30-13

CrossPointe Mien Worship/Horpc Fiem Dongh Eix Nyei Jaa 6-23-13

CrossPointe Mien Worship/Dae Nyei Fuqv (WaancDouc) 6-16-13

CrossPointe Mien Worship/Daic: Biopv Fai Buov? 6-9-13

CrossPointe Mien Worship/Syncretism-Sienx Zorpc (Part 5) Nzuonx Seix 6-2-13

CrossPointe Mien Worship/Syncretism-Sienx Zorpc (Part 4) Ziemx Wuom 5-26-13

CrossPointe Mien Worship/Syncretism-Sienx Zorpc (Part 3) Dorng Jaa 5-19-13

CrossPointe Mien Worship/Syncretism-Sienx Zorpc (Part 2) Butv Baengc 5-12-13

CrossPointe Mien Worship/Syncretism-Sienx Zorpc (Part 1) Gu’nguaaz 5-5-13

CrossPointe Mien Worship/Communion: Weic Jangx Taux Ziouv 4-28-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #10 Maiv Dungx Mauv/Mueic Jieqv 4-21-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #9 Zoux Zien Fai Jaav Zorng-Zengx 4-14-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #8 Zoux “Zaqc” Zoux Zingx Nyei Mienh 4-7-13

CrossPointe Mien Worship/No! No! No! Easter Message (Dr. Dan Iles) 3-31-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #7 Ei Ziouv Zoux Cing-Nzengc 3-24-13

CrossPoint Mien Worship/Lingc #6 Yesu Bun Ziangh Maengc 3-17-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #5 Tongx Nimc Diex Maac 3-10-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #4 Buo Norm Hitv Kuonx Hnoi 3-3-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc #3 Nernh Jiex Nyei Mbuox 2-24-23

CrossPointe Mien Worship/Lingc #2: Hnangv Haaix Nor Zangc Ziouv 2-17-13

CrossPointe Mien Worship/Lingc#1: Zangc Ziouv Nduqc Dauh Hnangv 2-10-13

CrossPointe Mien Worship/Yesu Hiuv Meih Nyei Hnyouv (Ihjien) 2-3-13

CrossPointe Mien Worship/Mangc Tong Ziouv Nyei M’Zing 1-27-13

CrossPointe Mien Worship/Weic Jangx Taux Yesu 1-20-13

CrossPointe Mien Worship/CrossPointe Jiu-Baang Nyei Mouz Deic 1-13-13

CrossPointe Mien Worship/Siang-Hnyangx Siang Jiex gorn 1-6-13

CrossPointe Mien Worship/Tin-Hungh Gengh Ziepc Zuoqv (Waancdouc) 12-30-12

CrossPointe Mien Worship/Njang-Laangc Nyei Njoux En 12-23-12

CrossPointe Mien Worship/Weic Yesu Duqv Nyei Nyungc-Nyungc Fuqv 12-16-12

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2012

CrossPointe Mien Worship/Cong-Mengh Mienh Nyei Cong-Mengh 12-9-12

CrossPointe Mien Worship/Christmas IS…/Christmas Nyei Zien Eix-Leiz 12-2-12

CrossPointe Mien Worship/”For His Glory/Bun Ziouv Duqv Njang-Laangc 11-25-12

CrossPointe Mien Worship/Thanks+Giving/Laengz Zingh+Fongc Horqc 11-18-12

CrossPointe Mien Worship/Ei Ziouv Ceix Jaa#6 Laanh laengz zingh Laanh 11-11-12

CrossPointe Mien Worship/Ei Ziouv Ceix Jaa #5 Laanh guangc bun Laanh 11-4-12

CrossPointe Mien Worship/Ei Ziouv Ceix Jaa #4 Laanh Fu-sux Laanh 10-28-12

CrossPointe Mien Worship/Ei Ziouv Ceix Jaa #3 Laanh Tengx Laanh 10-21-12

CrossPointe Mien Worship/Ei Ziouv Ceix Jaa #2 Laanh Mbuoqc Laanh 10-14-12

CrossPointe Mien Worship/Ei Ziouv Ceix Jaa #1 Laanh Hnamv Laanh 10-7-12

CrossPointe Mien Worship/Doic Ceix Fai Caeqv Mbuo 9-30-12

CrossPointe Mien Worship/Zien Leiz Bungx Nqoi Zuiz Mienh 9-23-12

CrossPointe Mien Worship/Ziangh Ziepc Zuoqv Nyei Maengc 9-16-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 11) Eschatology/Nqa’haav 9-19-12

CrossPointe Mien Worship/Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc 9-2-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 10) Ecclesiology/Jiu-Baang 8-26-12

CrossPointe Mien Lake Baptism/Jiex Wuom Nyei Leiz (August 2012)

CrossPointe Mien Worship/Ziangh Cing-Nzengc Nyei Maengc 8-19-12

CrossPointe Mien Worship/Doix-Dangc Nyei Maengc (Gueixzunh) 8-12-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 9) Anthropology/Baamh Mienh 8-5-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 8) Hamartiology/Zuiz 7-29-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 7) Soteriology/Njoux En 7-22-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 6) Demonology/Mienv 7-15-12

CrossPointe Mien Worship/“Fight or Flee?” Guest Speaker 7-8-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 5) Satanology/Saadaan 7-1-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 4) Angelology/Fin-Mienh 6-24-12

CrossPointe Mien Worship/Theololgy (Part 3) Neumatology/Singx Lingh 6-17-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 2) Christology/Singx Dorn 6-10-12

CrossPointe Mien Worship/Theology (Part 1) Proper/Zangc Diex 6-3-12

CrossPointe Mien Worship/Ong Gux Nyei Jaax-Zinh (Part 5) 5-27-12

CrossPointe Mien Worship/Fu’jueiv Nyei Jaax-Zinh (Part 4) 5-20-12

CrossPointe Mien Worship/Maa Nyei Jaax-Zinh (Part 3) 5-13-12

CrossPointe Mien Worship/Dae Nyei Jaax-Zinh (Part 2) 5-6-12

CrossPointe Mien Worship/Dorng Jaa Nyei Jaax-Zinh (Part 1) 4-29-12

CrossPointe Mien Worship/Kuv Jiu-Bang Mienh (Part 4) 4-22-12

CrossPointe Mien Worship/Kuv Jiu-Bang Mienh (Part 3) 4-15-12

CrossPointe Mien Worship/You Can Believe! by Dr. Dan Iles 4-8-12

CrossPointe Mien Worship/Kuv Jiu-Bang Mienh (Part 2) 4-1-12

CrossPointe Mien Worship/Kuv Jiu-Bang Mienh (Part 1) 3-25-12

CrossPointe Mien Worship/Yo^han buatc Yesu hinc yaangh (Ihjien) 3-18-12

CrossPointe Mien Worship/Singx Lingh Zingh Nyei Biouv (Part 3) 3-11-12

CrossPointe Mien Worship/Singx Lingh Ziangh Nyei Biouv (Part 2) 3-4-12

CrossPointe Mien Worship/Singx Lingh Ziangh Nyei Biouv (Part 1) 2-26-12

CrossPointe Mien Worship/Kauv Ganh Nyei Hnyouv 2-19-12

CrossPointe Mien Worship/Taux Dauh Taux Mueiz Nyei Hnamv 2-12-12

CrossPointe Mien Worship/Nyanc Singx Hnaangx Nyei Ziangh Hoc 2-5-12

CrossPointe Mien Worship/Yie Liepc Ngaengc Waac Caux… 1-22-12

CrossPointe Mien Worship/Brazil Haengh Douh Zunh Doz 1-15-12

CrossPointe Mien Worship/Asia Haengh Douh Zunh Doz 1-8-12

CrossPointe Mien Worship/Siang Yiem Siang-Hnyangx 1-1-12

CrossPointe Mien Worship/Christmas Nyei Ziepc Nyungc Eix-Leiz 12-25-11

CrossPointe Mien Worship/M’zing Maengh Mienh Nyei Waac-Beiv 12-18-11

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 12-17-2011

CrossPointe Mien Worship/Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv 12-11-11

CrossPointe Mien Worship/Domh Yinh Nyei Waac-Beiv 12:4-11

CrossPointe Mien Worship/Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv 11-27-11

CrossPointe Mien Worship/From Bitter to Better 11-20-11

CrossPointe Mien Worship/Butv-Zoih Mienh Hngongx Nyei Waac-Beiv 11-13-11

CrossPointe Mien Worship/Maiv Kangv Guangc Zuiz Nyei Waac-Beiv 11-6-11

CrossPointe Mien Worship/Yie Hnangv Haaix Nor Ginv 10-30-11

CrossPointe Mien Worship/Gong-Mienh Yiem Huingx Nyei Waac-Beiv 10-23-11

CrossPointe Mien Worship/Hmei caux Nquaah nyei waac-beiv 10-16-11

CrossPointe Mien Worship/Saa^maa^lie janx nyei waac-beiv 10-9-11

CrossPointe Mien Worship/Guai caux Hngongx nyei waac-beiv 10-2-11

CrossPointe Mien Church Worship/Hlo Haic Nyei En 9-25-11

CrossPointe Mien Worship/Namx, Un-un, Jorm Nyei Jiu-Bang 9-18-11

CrossPointe Mien Worship/Hmuangv Doic Nyei Mouz Deic 9-11-11

CrossPointe Mien Worship/Fongc-Horqc Nyei Mouz Deic 9-4-11

CrossPointe Mien Worship/Hoqc Ging-Sou Nyei Mouz Deic 8-28-11

CrossPointe Mien Worship/Singx Hnaangx Nyei Mouz Deic 8-21-11

CrossPointe Mien Worship/Baptism-Ziemx Wuom 8-14-11

CrossPointe Mien Worship/Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic 8-7-11

CrossPointe Mien Worship/Jiu-Bang Nyei Mouz Deic 7-24-11

CrossPointe Mien Baptist Church Worship Service 6-19-11

CrossPointe Mien Baptist Church Worship Service 5-22-11

CrossPointe Mien Baptist Church Worship Service 5-1-11

Easter at CrossPointe Mien Baptist Church 4-24-11

CrossPointe Mien Baptist Church Worship Service 3-13-11

CrossPointe Mien Baptist Church 10th Anniversary 2-6-2011

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2010

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church  2009

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2008

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2007

Christmas at CrossPointe Mien Baptist Church 2006